Past Presidents of Hindu Samaj

 

 Year  Name                             Year  Name
2016 Yashu Bither
 2015  Makhan Sharma    2002  Urmila Nigam
 2014  Biplob Das   2001   Dinesh Kashyap
2013  Arvind Patel    2000   Ved Arora
2012  Bijay Adhikari   1999   Shreedhar Jachak
2011  Pankaj Bodani    1998   Dilip Brahmania
2010   Kumudhini Karunakaran    1997   Sanjiwan Bhole
2009   Makam Jayprakash   1996   Sailaja Nair
2008   Harjit Bajwa   1995   Kalyani Seetharaman
2007   Neeru Bhasin   1994   Chetan Vora
2006   Kalpana Patel   1993   Chandrakant Kania
2005   Kalburgi Sriniwas   1992-93   Shiv Jugdeo
2004        Indu Jaiswal   1991   Kusum Thakre
2003   Ashok Goyal   1987-90   Krishan Kapila